HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Ulagač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više listova papira

background image

Ulagač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više
listova papira

Na originalu možda ima spajalica ili samoljepljivih papirića koje morate ukloniti.

Provjerite jesu li svi valjci na svojim mjestima te jesu li vratašca za pristup valjcima na ulagaču

dokumenata zatvorena.

Provjerite je li poklopac ulagača dokumenata zatvoren.

Stranice možda nisu ispravno postavljene u skener. Izravnajte stranice i prilagodite vodilice da

biste centrirali papire.

Kako bi ispravno radile, vodilice za papir moraju prianjati uz rubove snopa papira. Provjerite je li

snop papira izravnat i nalaze li se vodilice uz snop papira.

Možda se u ulaznoj ladici ili u izlaznom spremniku ulagača dokumenata nalazi previše stranica.

Provjerite je li vrh snopa papira ispod vodilica u ulaznoj ladici i izvadite papir iz izlaznog

spremnika.

Provjerite ima li komada papira, spajalica ili drugih ostataka na putu kojim ulazi papir.

Očistite valjke ulagača dokumenata i mehanizam za razdvajanje. Koristite komprimirani zrak ili

čistu krpu bez dlačica navlaženu vodom. Ako ne riješite problem pogrešnog ulaganja, zamijenite

valjke.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja pomaknite kursor do gumba

Potrošni materijal

i

dodirnite ga. Provjerite status kompleta valjka za umetanje dokumenata i po potrebi ga

zamijenite.

Ako ste nedavno zamijenili komplet valjka za umetanje dokumenata nakon čega uređaj uvlači

više stranica ili se papiri zaglavljuju, provjerite pomiče li se podložak za odvajanje gore-dolje.

Ako se podložak za odvajanje ne pomiče, to znači kako pripadajuća opruga nije ispravno

postavljena. Ponovno postavite podložak za odvajanje i provjerite je li opruga u ispravnom

stanju.