HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Көмектесіңдер

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Пайдаланушы нұсқаулығы

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2012 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде, алдын
ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,
көшіруге, бейімдендіруге немесе
аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген. Бұл құжаттағы
мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс. НР бұл құжаттағы
техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді.

Бөлік нөмірі: CF118-90918

Edition 2, 11/2012

Сауда белгілерінің иелері

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

, and

PostScript

®

— Adobe Systems

Incorporated корпорациясының сауда
белгілері.

Apple жəне Apple логотипі — Apple
Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен
басқа елдердегі сауда белгілері. iPod —
Apple Computer, Inc компаниясының
сауда белгісі. iPod белгісі заңды немесе
құқық иесі рұқсат еткен көшірме үшін
қолданылады. Музыканы ұрламаңыз.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне Windows Vista® — Microsoft
корпорациясының АҚШ-та тіркелген
сауда белгілері.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ............................................................................................................................................ 1

Өнім ерекшеліктері ............................................................................................................................. 2
Өнім көріністері ................................................................................................................................... 4

Өнімнің алдыңғы көрінісі .................................................................................................... 4
Өнімнің артқы көрінісі ........................................................................................................ 5
Интерфейстік порттар ........................................................................................................ 5
Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны .......................................................................... 6

Басқару тақтасы .................................................................................................................................. 7

Басқару панелінің орналасуы ........................................................................................... 7
Негізгі экрандағы басқару панелі ...................................................................................... 7
Пернетақта ......................................................................................................................... 9
Басқару панелін тазалау ................................................................................................. 10
Басқару панелінің анықтамасы ....................................................................................... 10

Өнім есептері .................................................................................................................................... 11

2 Өнімді жалғау жəне бағдарламаны орнату ............................................................................................ 13

USB кабелін пайдаланып өнімді компьютерге жалғап, бағдарламаны орнатыңыз (Windows) . . 14
Желілік кабельді пайдаланып өнімді желіге қосып, бағдарламаны орнатыңыз (Windows) ........ 15

IP мекенжайын конфигурациялау ................................................................................... 15
Бағдарламалық құралды орнату ..................................................................................... 16

USB кабелін пайдаланып өнімді компьютерге жалғап, бағдарламалық құралды орнатыңыз
(Mac OS X) ......................................................................................................................................... 17
Желілік кабельді пайдаланып өнімді желіге қосып, бағдарламалық құралды орнатыңыз
(Mac OS X) ......................................................................................................................................... 18

IP мекенжайын конфигурациялау ................................................................................... 18
Бағдарламалық құралды орнату ..................................................................................... 19

3 Кіріс науалары жəне шығыс себеттер .................................................................................................... 21

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері ............................................................................................. 22
Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері ................................................................................................... 25
Науалардың параметрлерін реттеу ................................................................................................ 26

Қағазды салғанда науаны реттеу ................................................................................... 26

KKWW

iii

background image

Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін реттеңіз. .......... 26
Науаның параметрлерін басқару тақтасынан реттеңіз ................................................. 26

Альтернативті бланк режимі ............................................................................................................ 27
1-науа ................................................................................................................................................ 28

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары ....................................................................... 28
1-Науаға салу ................................................................................................................... 29

2-науа жəне қосымша 500 парақтық науалар ................................................................................ 31

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары ....................................................................... 31
2-науаға немесе қосымша 500 парақтық науаға қағаз салу ......................................... 31

Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз ................................................................................ 34

Стандартты шығыс қалтасына басып шығару ............................................................... 34
Артқы шығыс қалтасына басып шығару ......................................................................... 34

Электр степлерді пайдалану ........................................................................................................... 35

4 Бөліктер, жабдықтар мен аксессуарлар ................................................................................................. 37

Бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ............................................ 38
HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ........................................... 39
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ................................................................ 40
Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару . . . 41
Басқару тақтасы арқылы Өте төмен параметрлер опцияларын қосу немесе өшіру .................. 42
Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер ......................................................................................... 43
Керек-жарақтар ................................................................................................................................. 46
Тонер картриджі ................................................................................................................................ 47

Тонер картриджін көру ..................................................................................................... 47
Тонер картриджі туралы ақпарат .................................................................................... 47

Тонер картриджін қайта өңдеу ....................................................................... 47
Тонер картриджін сақтау ................................................................................. 48
HP шығармаған тонер картридждеріне қатысты HP саясаты ...................... 48

Тонер картриджін ауыстыру ............................................................................................ 48

Қапсырмалар .................................................................................................................................... 51

Қапсырмаларды салу ...................................................................................................... 51

5 Басып шығару ............................................................................................................................................. 53

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері (Windows) ................................................................... 54

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ........................................................................... 54

UPD орнату режимдері ................................................................................... 55

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту (Windows) ........................................................... 56

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................... 56
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .............. 56
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ........................................................ 56

iv

KKWW

background image

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту (Mac OS X) .......................................................... 57

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................... 57
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .............. 57
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ........................................................ 57

Басып шығару тапсырмалары (Windows) ....................................................................................... 58

Басып шығару төте жолын пайдалану (Windows) ......................................................... 58
Басып шығару төте жолдарын жасау (Windows) ........................................................... 59
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (Windows жүйесі) .................... 61
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Windows) ..................................................... 63
Бет бағдарын таңдау (Windows) ..................................................................................... 65
Қағаз түрін таңдау (Windows) .......................................................................................... 66
Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару (Windows) ............................. 69
Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау (Windows) .................................... 72
Кітапша жасау (Windows) ................................................................................................ 73

Басып шығару тапсырмалары (Mac OS X) ..................................................................................... 76

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану (Mac OS X) .......... 76
Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау (Mac OS X) ........................ 76
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (Mac OS X) .............................. 76
Бір параққа бірнеше бетті басып шығару (Mac OS X) ................................................... 76
Бет бағдарын таңдау (Mac OS X) ................................................................................... 77
Қағаз түрін таңдау (Mac OS X) ........................................................................................ 77
Мұқаба бетті басып шығару (Mac OS X) ........................................................................ 77
Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау (Mac OS X) ..................................... 78
Кітапша жасау (Mac OS X) ............................................................................................... 78

Қосымша басып шығару тапсырмалары (Windows) ...................................................................... 79

Басып шығару тапсырмасын тоқтату (Windows) ........................................................... 79
Қағаз өлшемін таңдау (Windows) .................................................................................... 79
Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау (Windows) .............................................................. 80
Су таңбаларды басып шығару (Windows) ...................................................................... 80

Қосымша басып шығару тапсырмалары (Mac OS X) ..................................................................... 81

Басып шығару тапсырмасын тоқтату (Mac OS X) .......................................................... 81
Қағаз өлшемін таңдау (Mac OS X) .................................................................................. 81
Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау (Mac OS X) ............................................................ 81
Су таңбаларды басып шығару (Mac OS X) .................................................................... 82

Басып шығару тапсырмаларын өнімде сақтау ............................................................................... 83

Сақталған тапсырма жасау (Windows) ........................................................................... 83
Сақталған тапсырманы жасау (Mac OS X) ..................................................................... 85
Сақталған тапсырманы басып шығару ........................................................................... 86
Сақталған тапсырманы жою ........................................................................................... 86

Тапсырмаларды бөлгіш бетті қосу (Windows) ................................................................................ 87

KKWW

v

background image

HP ePrint қызметін пайдалану ......................................................................................................... 88
HP ePrint бағдарламалық құралын пайдалану ............................................................................... 89
Apple AirPrint функциясын пайдалану ............................................................................................. 90

Өнімді AirPrint функциясына жалғаңыз .......................................................................... 90
Өнімнің AirPrint атауын табу ............................................................................................ 90
AirPrint функциясынан басып шығару ............................................................................ 90
AirPrint өнім атауын өзгерту ............................................................................................ 91
AirPrint проблемаларын шешу ........................................................................................ 91

HP Smart Print бағдарламасын пайдалану (Windows) ................................................................... 93
Оңай ашылатын USB құрылғысынан басып шығару мүмкіндігін пайдалану ............................... 94

Оңай ашылатын USB құжаттарын басып шығарыңыз .................................................. 94

6 Көшіру ........................................................................................................................................................... 97

Əдепкі көшіру параметрлерін жаңадан орнату .............................................................................. 98
Көшіру үшін кеңейтілген кескін өңдеу мүмкіндіктерін қолдану .................................................... 100

Көшірмелердің анықтығын реттеу ................................................................................ 100
Көшірмелер үшін жиектерді өшіру ................................................................................ 100
Көшірмелер үшін реңкті автоматты түрде реттеу ....................................................... 100

Жалғыз көшірме жасау ................................................................................................................... 102
Бірнеше көшірме жасау .................................................................................................................. 103
Бірнеше беттен тұратын түпнұсқаның көшірмесін жасау ............................................................ 105
Көшіру тапсырмасын салыстыру ................................................................................................... 107
Екі жағына басып шығару (дуплекс) .............................................................................................. 109

Екі жағына автоматты түрде басып шығару ................................................................ 109
Қолмен екі жағына басып шығару ................................................................................ 110

Көшірмедегі бейнені үлкейту немесе кішірейту ........................................................................... 112
Мəтін немесе суреттер үшін көшірме сапасын оңтайландыру ................................................... 114
Көшіру ашықтығын/күңгірттігін реттеу ........................................................................................... 115
Арнайы қағазға көшіру үшін қағаз өлшемін жəне түрін орнатыңыз ............................................ 117
Тапсырмаларды құру режимін пайдалану .................................................................................... 118
Кітапты көшіру ................................................................................................................................. 119
Фотосуретті көшіру ......................................................................................................................... 121

7 Сканерлеу/жіберу ...................................................................................................................................... 123

Сканерлеу/жіберу мүмкіндіктерін орнату ...................................................................................... 124
Əдепкі сканерлеу/жіберу параметрлерін өнімнің басқару тақтасында өзгерту ......................... 126
Сканерлеу үшін кескін өңдеу мүмкіндіктерін қолдану .................................................................. 128

Сканерлеу үшін құжат файл түрлерін таңдаңыз ......................................................... 128
Мəтін немесе суреттер үшін сканерленген суреттерді оңтайландыру ...................... 129
Сканерленген суреттер үшін шығыс сапасын немеесе файл өлшемін таңдау ........ 130
Бастапқы құжаттардың жақтар санын көрсету ............................................................ 130

vi

KKWW

background image

Сканерленетін кескіндердің ажыратымдылығын таңдау ............................................ 131
Сканерлеу түсін автоматты түрде анықтау .................................................................. 131
Бастапқы құжаттардың өлшемін көрсету ..................................................................... 132
Сканерлеу үшін хабарландыру опцияларын таңдау ................................................... 132
Сканерлеу айқындығын реттеу ..................................................................................... 133
Сканерлеу үшін күңгірттікті реттеу ................................................................................ 133
Сканерлеу үшін контрастты реттеу .............................................................................. 134
Сканерлеу үшін фонды тазалау ................................................................................... 134
Сканерлеу үшін жиектерді өшіру .................................................................................. 135
Сканерлеу үшін Тапсырма құру режимін қолдану ....................................................... 135
Сканерлеу үшін бос беттерді болдырмау .................................................................... 136

Сканерлеу үшін кеңейтілген кескін өңдеу мүмкіндіктерін қолдану ............................................. 137

Сканерлеу үшін таңбаларды оптикалық тану (OCR) файл түрлерін таңдау ............. 137
Сканерлеу үшін бетті автоматты түрде қию ................................................................ 138
Сканерлеу үшін автоматты сурет бағдары .................................................................. 139
Сканерлеу үшін реңкті автоматты түрде реттеу .......................................................... 140
Сканерлеу үшін дұрыс берілмеуді автоматты түрде анықтау (HP EveryPage) ......... 140

Суретті алдын ала қарау мүмкіндігін пайдалану .......................................................................... 141
Жылдам орнату мүмкіндігі арқылы құжаттарды сканерлеу жəне жіберу ................................... 144

Жылдам орнату жасау ................................................................................................... 144
Алдын ала орнатылған Жылдам орнатуды пайдалану .............................................. 144

Сканерленген құжатты желілік қалтаға жіберу ............................................................................. 145
Сканерленген құжатты өнім жадындағы қалтаға жіберу ............................................................. 149
Сканерленген құжатты USB флеш жадына жіберу ...................................................................... 150

Құжатты сканерлеу жəне сақтау ................................................................................... 150

Сканерленген құжатты бір немесе бірнеше электрондық пошта мекенжайларына жіберу ..... 153
Электрондық поштаны жіберу үшін мекенжайлық кітапты пайдалану ....................................... 156

Өнімнің басқару тақтасынан мекенжайлық кітапқа контактілерді қосу ...................... 156
Мекенжайлық кітапты пайдалана отырып құжатты электрондық поштаға жіберу ... 158

Сканерленген құжатты SharePoint® торабына жіберу ................................................................ 161
Фотосуреттерді сканерлеу ............................................................................................................. 162

8 Факс ............................................................................................................................................................. 165

Міндетті факс параметрлерін конфигурациялау ......................................................................... 166

Факс параметрлерін орнату шебері .............................................................................. 166
Күн мен уақытты орнату немесе тексеру ..................................................................... 167
Күн/уақыт пішімін орнату немесе тексеру .................................................................... 168

Факс теру параметрлерін конфигурациялау ................................................................................ 169
Жалпы факс жіберу параметрлерін конфигурациялау ............................................................... 171
Факс төлем кодтарын конфигурациялау ....................................................................................... 172
Факс жіберу тапсырмалары үшін əдепкі опцияларды конфигурациялау ................................... 173

KKWW

vii

background image

Факс жіберу тапсырмалары үшін кескін өңдеу мүмкіндіктерін қолдану ..................................... 175

Факстарды мəтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру ....................................... 175
Факстар үшін бастапқы құжаттардың жақтар санын көрсету ..................................... 175
Факстар үшін ажыратымдылықты таңдау .................................................................... 176
Факстар үшін бастапқы құжаттардың өлшемін көрсету .............................................. 176
Факстар үшін хабарландыру опцияларын таңдау ....................................................... 177
Факстар үшін анықтықты реттеу ................................................................................... 177
Факстар үшін күңгірттікті реттеу .................................................................................... 178
Факстар үшін контрастты реттеу ................................................................................... 178
Факстар үшін фонды тазалау ........................................................................................ 179
Факстар үшін Тапсырма құру режимін пайдалану ....................................................... 179
Факстар үшін бос беттерді болдырмау ........................................................................ 179

Факс жіберу тапсырмалары үшін кескін өңдеуді қолдану ........................................................... 181

Факстар үшін автоматты сурет бағдары ...................................................................... 181
Факстар үшін реңкті автоматты түрде реттеу .............................................................. 181
Факстар үшін дұрыс берілмеуді автоматты түрде анықтау ........................................ 182

Құжаттарды Жылдам орнату мүмкіндігі арқылы факспен жіберу ............................................... 183

Жылдам орнату жасау ................................................................................................... 183
Алдын ала орнатылған Жылдам орнатуды пайдалану .............................................. 183

Факс қабылдау параметрлерін конфигурациялау ....................................................................... 184
Факстарды басып шығару кестесін пайдалану ............................................................................ 185
Кіріс факстарды бұғаттау ............................................................................................................... 186

Бұғатталған факс тізімін жасау ..................................................................................... 186
Бұғатталған факстар тізімінен нөмірлерді жою ........................................................... 186

Факс қабылдау тапсырмалары үшін əдепкі опцияларды конфигурациялау .............................. 187
Факстарды мұрағаттау жəне қайта бағыттау ................................................................................ 188

Факстарды мұрағаттауды қосу ...................................................................................... 188
Факстарды қайта бағыттауды қосу ............................................................................... 188

Жылдам теру тізімін жасау ............................................................................................................ 189
Бар жылдам теру тізіміне нөмірді қосу ......................................................................................... 192
Жылдам теру тізімін жою ............................................................................................................... 193
Жылдам теру тізімінен бір нөмірді жою ........................................................................................ 194
Нөмірлерді қолмен енгізу арқылы факс жіберу ............................................................................ 195
Нөмірді тез теру арқылы факс жіберіңіз ....................................................................................... 197
Жылдам теру тізімінде аттары бойынша іздеу ............................................................................ 199
Факс мекенжай кітабының нөмірлерін пайдалана отырып факс жіберу .................................... 200
Факсті тоқтату ................................................................................................................................. 202
Факс есептері .................................................................................................................................. 203

Факс жұмыстарын тіркеу журналы ................................................................................ 203
Төлем коды туралы есеп ............................................................................................... 204
Бұғатталған факстар тізімі туралы есеп ....................................................................... 204

viii

KKWW

background image

Жылдам теру тізімі туралы есеп ................................................................................... 204
Факс шақыру туралы есеп ............................................................................................. 204

9 Өнімді басқару ........................................................................................................................................... 205

IP желі параметрлерін реттеу ........................................................................................................ 206

Принтер ортақтасқан дисклеймері ............................................................................... 206
Желі параметрлерін көру немесе өзгерту .................................................................... 206
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз ................................. 206
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз ................................. 207

HP енгізілген веб сервері ............................................................................................................... 208

НР ендірілген веб-серверін ашу ................................................................................... 208
HP енгізілген веб-серверінің мүмкіндіктері .................................................................. 209

Ақпарат қойындысы ...................................................................................... 209
Жалпы қойындысы ........................................................................................ 210
Көшіру/басып шығару (Копирование/печать) қойындысы .......................... 211
Сканерлеу/сандық жіберу (Сканирование/цифровая отправка)
қойындысы ..................................................................................................... 211
Факс қойындысы (тек факсті модельдерге арналған) ................................ 212
Ақаулықтарды жою қойындысы .................................................................... 213
Қауіпсіздік қойындысы ................................................................................... 214
HP веб-қызметтері қойындысы .................................................................... 214
Желіге қосылу қойындысы ............................................................................ 214
Басқа сілтемелер тізімі ................................................................................. 214
Bonjour қызметінің атын өзгерту ................................................................... 215

HP қызметтік бағдарламасы (Mac OS X) ...................................................................................... 216

HP қызметтік бағдарламасын ашыңыз ......................................................................... 216
HP утилитасының функциялары ................................................................................... 216

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ............................................................... 218
Үнемдеу параметрлері ................................................................................................................... 219

EconoMode режимімен басып шығару ......................................................................... 219
Жылдамдықты немесе қуатты пайдалануды оңтайландыру ..................................... 219
Күту режимін реттеу ....................................................................................................... 219
Күту режиміне өту кестесін орнату ............................................................................... 220

Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері .................................................................................................... 222

Қауіпсіздік мəлімделері .................................................................................................. 222
IP қауіпсіздігі ................................................................................................................... 222
Өнімге кіру ...................................................................................................................... 222
Жүйе кілтсөзін орнату .................................................................................................... 222
Шифрлау қолдауы: HP өнімділігі жоғары қауіпсіз қатты дискілер .............................. 223
Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз ..................................................................... 223

Өнімінің шағын бағдарламалық құралын жаңарту ....................................................................... 224

KKWW

ix

background image

10 Мəселелерді шешу .................................................................................................................................. 225

«Мəселелерді шешу» тексеру парағы .......................................................................................... 226
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар .................................................................................. 228
Зауытта орнатылған əдепкі параметрлерді қалпына келтіру ..................................................... 229
Басқару тақтасының анықтамасы ................................................................................................. 230
Қағаз қате беріледі немесе кептеледі ........................................................................................... 231

Өнім қағазды тартып алмайды ..................................................................................... 231
Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады ........................................................... 231
Құжатты беру құрылғысында кептелістер, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше
парақтарын алу туындаса ............................................................................................. 231
Қағаз кептелістерінің алдын алу ................................................................................... 232

Кептелістерді жою .......................................................................................................................... 233

Кептелу орындары ......................................................................................................... 233
Кептелістерді жою үшін автожылжу ............................................................................. 234
Құжат бергіштегі кептелген қағазды алу ...................................................................... 234
Шығару қалтасы аймағындағы кептелісті жою ............................................................ 237
1-науадағы кептелістерді жою ...................................................................................... 238
2-науадағы немесе қосымша 500 парақтық науадағы кептелген қағаздарды
шығару ............................................................................................................................ 241
Тонер картриджінің аймағындағы кептелісті жою ....................................................... 244
Кептелген қағазды артқы есіктен жəне термобекіткіш қасынан алып тастаңыз ....... 247
Дуплексердегі кептелістерді жою. ................................................................................ 250

Кептелісті жою параметрін өзгертіңіз ............................................................................................ 255
Баспа сапасын жақсарту ................................................................................................................ 256

Əртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару ....................................................... 256
Баспа тапсырмасы үшін қағаз түрінің параметрін орнатыңыз ................................... 256

Қағаз түрінің параметрін тексеру (Windows) ............................................... 256
Қағаз түрінің параметрін тексеру (Mac OS X) .............................................. 256

Тонер картриджінің күйін тексеру ................................................................................. 257
Тазалағыш бетті басып шығару .................................................................................... 257
Тонер картриджін көрнекі тексеру ................................................................................ 258
Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру ................................................................... 258

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ........................ 258
Ортаны тексеру ............................................................................................. 259

Үнемдеу режимі параметрлерін тексеру ...................................................................... 259
Басқа принтер драйверін қолданып көру ..................................................................... 260
Жеке науа туралануын орнату ...................................................................................... 261

Көшіру сапасын жақсарту .............................................................................................................. 262

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру .......................................... 262
Сканерді калибрлеу ....................................................................................................... 263
Қағаз параметрлерін тексеру ........................................................................................ 264

x

KKWW

background image

Қағаз өлшемі мен түрінің конфигурациясын тексеру .................................. 264
Көшіру үшін пайдаланылатын науаны таңдау ............................................ 264

Суретті реттеу параметрлерін тексеру ........................................................................ 264
Мəтін немесе суреттер үшін көшірме сапасын оңтайландыру ................................... 265
Шетпен шетке көшіру ..................................................................................................... 265
Құжат бергішінің желімді білік пен бөлгіш төсемесін тазалаңыз. ............................... 265

Сканерлеу сапасын жақсарту ........................................................................................................ 267

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру .......................................... 267
Ажыратымдылық параметрлерін тексеру .................................................................... 269
Суретті реттеу параметрлерін тексеру ........................................................................ 269
Мəтін немесе суреттер үшін сканерлеу сапасын оңтайландыру ............................... 269
Басып шығарылған өнімнің параметрлерін тексеру ................................................... 270
Құжат бергішінің желімді білік пен бөлгіш төсемесін тазалаңыз. ............................... 270

Факс сапасын жақсарту .................................................................................................................. 272

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру .......................................... 272
Факс жіберу ажыратымдылық параметрлерін тексеру ............................................... 274
Суретті реттеу параметрлерін тексеру ........................................................................ 274
Мəтін немесе суреттер үшін факс сапасын оңтайландыру ........................................ 274
Қатені түзету параметрлерін тексеру ........................................................................... 275
Басқа факс құрылғысына жіберу .................................................................................. 275
Құжат бергішінің желімді білік пен бөлгіш төсемесін тазалаңыз. ............................... 275
Бетке шақтау параметрін тексеру ................................................................................. 277
Жіберушінің факс құрылғысын тексеру ........................................................................ 277

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады ........................................................... 278

Өнім басып шығармайды .............................................................................................. 278
Өнім баяу басып шығарады .......................................................................................... 279

Оңай қолданылатын USB баспа ақаулықтарын жою ................................................................... 280

USB құрылғысы енгізілгенде USB құрылғысынан шығарып алу мəзірі ашылмайды 280
Файл USB құрылғысынан басып шығармайды ............................................................ 280
Басылатын файл USB құрылғысынан шығарып алу мəзірінде көрсетілмеген ......... 281

USB байланысының ақауларын жою ............................................................................................ 282
Сымсыз желі мəселелерін шешу ................................................................................................... 283

Өнімнің физикалық байланысы нашар. ....................................................................... 283
Компьютер өнім үшін қате IP мекенжайын пайдалануда (Windows) .......................... 283
Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес. ...................................................... 284
Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін пайдалануда ..... 284
Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін. ............. 284
Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған. .......................... 284
Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес. ............................ 284

Факс мəселелерін шешу ................................................................................................................ 285

Факс ақаулықтарын шешу кестесі ................................................................................. 285

KKWW

xi

background image

Телефон желісінің қай түрін қолданудасыз? ............................................... 285
Ток кернеуінің артуынан қорғайтын құрылғыны қолданып жатырсыз
ба? .................................................................................................................. 285
Телефон компаниясының дыбыстық хабарлама қызметін немесе
жауап беру құрылғысын қолданып жатырсыз ба? ...................................... 286
Телефоныңызда қоңырауды күту мүмкіндігі бар ма? ................................. 286

Факс жабдығының күйін тексеру ................................................................................... 286
Жалпы факс ақаулықтары ............................................................................................. 287
VoIP арқылы факс желілерін пайдалану ...................................................................... 288
Факстерді қабылдау мəселелері ................................................................................... 288
Факстерді жіберу мəселелері ........................................................................................ 290
Құралдағы басқару тақтасындағы факстің қате хабарлары ....................................... 291

Факсті жіберу хабарлары .............................................................................. 292
Факсті қабылдау хабарлары ......................................................................... 293

Қызмет баптаулары ....................................................................................................... 294

Ақаулықтарды жою мəзіріндегі параметрлер .............................................. 294

Өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу (Windows) ................................................ 296

Өнімнің принтер драйвері Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ......................... 296
Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік хабары шығарылды .. 296
Өнім «Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ............................... 296

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу (Mac OS X) ......... 298

Өнім атауы «Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне
сканерлеу» тізіміндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды ......................................... 298
Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді. ............................................................. 298
USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару
жəне факс» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу» тізімінде пайда болмайды .. 298

Бағдарламалық құралды жою (Windows) ..................................................................................... 300
Принтер драйверін жою (Mac OS X) ............................................................................................. 301

Индекс ............................................................................................................................................................. 303

xii

KKWW

background image

1