วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

คู่มือผู้ใช้

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน

: CF118-90929

Edition 2, 11/2012

ผูมีสวนเกี่ยวของในเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เปนเครื่องหมายการคาของ

Adobe

Systems Incorporated

Apple และโลโก Apple เปนเครื่องหมายการคาของ

Apple Computer, Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ
และประเทศ

/พืนทีอื่นๆ iPod เปนเครื่องหมายการคา

ของ

Apple Computer, Inc. คุณสามารถคัดลอก

เครื่องหมาย

iPod ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

เจาของสิทธิ์หรือเมื่อเปนการคัดลอกที่ถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น อยางขโมยเพลง

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

background image

สารบัญ

1 แนะนําผลิตภัณฑ ...................................................................................................................... 1

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

มุมมองเครื่องพิมพ

....................................................................................................................... 4

ดานหนาของผลิตภัณฑ

................................................................................................... 4

ดานหลังของผลิตภัณฑ

.................................................................................................... 5

พอรตอินเตอรเฟซ

......................................................................................................... 6

ตําแหนงของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

..................................................................... 6

แผงควบคุม

............................................................................................................................... 7

เคาโครงแผงควบคุม

...................................................................................................... 7

หนาจอหลักของแผงควบคุม

.............................................................................................. 7

แปนพิมพ

................................................................................................................... 9

การทําความสะอาดแผงควบคุม

........................................................................................ 10

วิธีใชแผงควบคุม

........................................................................................................ 10

รายงานเครื่องพิมพ

..................................................................................................................... 11

2 เชื่อมตอเครื่องพิมพและติดตั้งซอฟตแวร ............................................................................................ 13

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย

USB และติดตั้งซอฟตแวร (Windows) .................................... 14

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายโดยใชสายเครือขาย และติดตั้งซอฟตแวร

(Windows) ................................. 15

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................................................. 15

ติดตั้งซอฟตแวร

......................................................................................................... 16

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย

USB และติดตั้งซอฟตแวร (Mac OS X) .................................... 17

เชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับเครือขายโดยใชสายเครือขาย และติดตั้งซอฟตแวร

(Mac OS X) ................................ 18

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................................................. 18

ติดตั้งซอฟตแวร

......................................................................................................... 19

3 ถาดปอนกระดาษและถาดกระดาษออก .............................................................................................. 21

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 22

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

........................................................................................................... 25

กําหนดคาถาดกระดาษ

................................................................................................................ 26

กําหนดคาถาดเมื่อปอนกระดาษ

....................................................................................... 26

กําหนดคาถาดกระดาษเพื่อใหตรงกับการตั้งคางานพิมพ

........................................................... 26

THWW

iii

background image

กําหนดคาถาดโดยใชแผงควบคุม

..................................................................................... 26

โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

......................................................................................................... 27

ถาด

1 .................................................................................................................................... 28

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 28

การใสกระดาษในถาด

1 ................................................................................................ 29

ถาดกระดาษ

2 และถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน ............................................................................ 31

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 31

ใสกระดาษในถาด

2 หรือถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน ...................................................... 32

การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก

...................................................................................................... 34

พิมพไปยังถาดกระดาษออกมาตรฐาน

................................................................................ 34

พิมพไปยังถาดรับกระดาษออกดานหลัง

.............................................................................. 34

ใชอุปกรณเย็บเลมใชสะดวก

.......................................................................................................... 35

4 ชิ้นสวน อุปกรณสิ้นเปลือง และอุปกรณเสริม ........................................................................................ 37

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................. 38

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ....................................................................... 39

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP ................................................................................................. 40

พิมพเมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

............................................................................ 41

เปดหรือปดตัวเลือก การตั้งคาต่ํามาก จากแผงควบคุม

............................................................................. 42

ชิ้นสวนเพื่อใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

............................................................................................ 43

อุปกรณเสริม

............................................................................................................................ 46

ตลับผงหมึก

............................................................................................................................. 47

ภาพตลับผงหมึก

......................................................................................................... 47

ขอมูลตลับผงหมึก

....................................................................................................... 47

รีไซเคิลตลับผงหมึก

...................................................................................... 47

การจัดเก็บตลับผงหมึก

................................................................................... 48

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP ............................................... 48

เปลี่ยนผงตลับหมึก

...................................................................................................... 48

ลวดเย็บกระดาษ

........................................................................................................................ 51

ใสลวดเย็บกระดาษ

...................................................................................................... 51

5 พิมพ ................................................................................................................................. 53

ไดรเวอรการพิมพที่สนับสนุน

(Windows) ........................................................................................ 54

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 54

โหมดการติดตั้ง

UPD .................................................................................... 55

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Windows) ...................................................................................... 56

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 56

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 56

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 56

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Mac OS X) ...................................................................................... 57

iv

THWW

background image

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 57

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 57

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 57

งานพิมพ

(Windows) ................................................................................................................ 58

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) ............................................................................. 58

สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) .......................................................................... 59

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติ

(Windows) .............................................................................. 61

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

(Windows) ............................................................................ 63

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Windows) ........................................................................ 65

เลือกประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................................................... 67

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่น

(Windows) ................................................. 69

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Windows) ................................................ 72

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Windows) .................................................................................... 73

งานพิมพ

(Mac OS X) ............................................................................................................... 76

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ........................................................................ 76

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ..................................................................... 76

พิมพบนทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

(Mac OS X) ..................................................................... 76

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

(Mac OS X) ........................................................................... 76

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Mac OS X) ........................................................................ 77

เลือกประเภทกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................. 77

การพิมพหนาปก

(Mac OS X) ....................................................................................... 77

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Mac OS X) ............................................... 78

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Mac OS X) ................................................................................... 78

งานพิมพเพิ่มเติม

(Windows) ....................................................................................................... 79

ยกเลิกงานพิมพ

(Windows) .......................................................................................... 79

เลือกขนาดกระดาษ

(Windows) ..................................................................................... 79

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Windows) ...................................................................... 80

พิมพลายน้ํา

(Windows) .............................................................................................. 80

งานพิมพเพิ่มเติม

(Mac OS X) ...................................................................................................... 81

ยกเลิกงานพิมพ

(Mac OS X) ......................................................................................... 81

เลือกขนาดกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................... 81

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Mac OS X) ..................................................................... 81

พิมพลายน้ํา

(Mac OS X) ............................................................................................. 82

จัดเก็บงานพิมพในเครื่องพิมพ

........................................................................................................ 83

สรางงานที่จัดเก็บ

(Windows) ........................................................................................ 83

สรางงานที่จัดเก็บ

(Mac OS X) ....................................................................................... 85

การพิมพงานที่จัดเก็บไว

................................................................................................ 86

การลบงานที่จัดเก็บไว

................................................................................................... 86

เพิ่มหนาแยกงานพิมพ

(Windows) ................................................................................................. 87

ใช

HP ePrint ........................................................................................................................... 88

THWW

v

background image

การใชซอฟตแวร

HP ePrint ......................................................................................................... 89

ใชงาน

Apple AirPrint ............................................................................................................... 90

เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ

AirPrint ...................................................................................... 90

คนหาชื่อ

AirPrint ของเครื่องพิมพ ................................................................................... 90

พิมพดวย

AirPrint ...................................................................................................... 90

เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ

AirPrint ........................................................................................ 91

แกไขปญหา

AirPrint ................................................................................................... 91

ใช

HP Smart Print (Windows) ................................................................................................... 92

ใชการพิมพดวย

USB ที่เขาถึงงาย ................................................................................................... 93

พิมพเอกสารดวย

USB ที่เขาถึงงาย ................................................................................... 93

6 สําเนา ................................................................................................................................ 95

ตั้งคาสําเนาเริ่มตนใหม

................................................................................................................ 96

ใชคุณสมบัติการประมวลผลภาพขั้นสูงสําหรับการทําสําเนา

...................................................................... 98

การปรับความคมชัดสําหรับสําเนา

..................................................................................... 98

ลบขอบของสําเนา

....................................................................................................... 98

การปรับโทนอัตโนมัติสําหรับสําเนา

................................................................................... 98

ทําสําเนาชุดเดียว

..................................................................................................................... 100

ทําสําเนาหลายชุด

..................................................................................................................... 101

ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา

......................................................................................................... 103

เรียงงานการทําสําเนา

................................................................................................................ 105

ทําสําเนาทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ..................................................................................... 107

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

..................................................................... 107

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเอง

........................................................................ 108

ยอหรือขยายภาพสําเนา

.............................................................................................................. 110

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

........................................................................ 112

ปรับความจาง

/ความเขมของสําเนา ................................................................................................ 113

ตั้งคาขนาดและประเภทกระดาษสําหรับทําสําเนาบนกระดาษชนิดพิเศษ

...................................................... 115

ใชโหมด

Job Build (การสรางงาน) ................................................................................................ 116

ทําสําเนาหนังสือ

...................................................................................................................... 117

ทําสําเนาภาพถาย

..................................................................................................................... 119

7 สแกน/สง .......................................................................................................................... 121

ตั้งคาคุณสมบัติการสแกน

/การสง .................................................................................................. 122

เปลี่ยนการตั้งคาการสแกน

/การสงเริ่มตนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ ........................................................ 124

ใชคุณสมบัติการประมวลผลภาพสําหรับการสแกน

............................................................................... 126

เลือกประเภทไฟลเอกสารสําหรับการสแกน

........................................................................ 126

ปรับภาพที่สแกนใหดีที่สุดสําหรับขอมูลหรือรูปภาพ

.............................................................. 127

เลือกคุณภาพงานพิมพหรือขนาดไฟลสําหรับภาพที่สแกน

....................................................... 128

ระบุจํานวนดานของเอกสารตนฉบับ

................................................................................ 128

vi

THWW

background image

เลือกความละเอียดสําหรับภาพที่สแกน

.............................................................................. 128

การตรวจจับสีอัตโนมัติสําหรับการสแกน

........................................................................... 129

ระบุขนาดของเอกสารตนฉบับ

....................................................................................... 129

เลือกตัวเลือกการแจงสําหรับการสแกน

............................................................................. 130

ปรับความคมชัดสําหรับการสแกน

................................................................................... 130

ปรับความเขมสําหรับการสแกน

..................................................................................... 131

ปรับความเปรียบตางสําหรับการสแกน

.............................................................................. 131

ลบพื้นหลังสําหรับการสแกน

......................................................................................... 132

ลบขอบของการสแกน

................................................................................................. 132

ใชโหมดการสรางงานสําหรับการสแกน

............................................................................ 132

หามมีหนาวางสําหรับการสแกน

..................................................................................... 133

ใชคุณสมบัติการประมวลผลภาพขั้นสูงสําหรับการสแกน

........................................................................ 134

เลือกประเภทไฟล

Optical Character Recognition (OCR) สําหรับการสแกน ........................... 134

การตัดหนาอัตโนมัติสําหรับการสแกน

.............................................................................. 135

การปรับหมุนภาพอัตโนมัติสําหรับการสแกน

...................................................................... 136

การปรับโทนอัตโนมัติสําหรับการสแกน

............................................................................ 136

การตรวจจับการปอนกระดาษผิดพลาดอัตโนมัติสําหรับการสแกน

(HP EveryPage) ........................ 137

ใชคุณสมบัติดูตัวอยางภาพ

.......................................................................................................... 138

สแกนและสงเอกสารโดยใชคุณสมบัติการตั้งคาแบบดวน

....................................................................... 141

สรางการตั้งคาแบบดวน

.............................................................................................. 141

ใชการตั้งคาแบบดวนที่กําหนดไวลวงหนา

......................................................................... 141

สงเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอรเครือขาย

........................................................................................ 142

สงเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอรในหนวยความจําเครื่อง

....................................................................... 146

สงเอกสารที่สแกนไปยังแฟลชไดรฟ

USB ......................................................................................... 147

สแกนและบันทึกเอกสาร

.............................................................................................. 147

สงเอกสารที่สแกนไปยังอีเมลแอดเดรสอยางนอยหนึ่งรายการ

.................................................................. 150

ใชสมุดบันทึกที่อยูเพื่อสงอีเมล

...................................................................................................... 153

เพิ่มผูติดตอลงในสมุดที่อยูจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ

........................................................... 153

สงเอกสารไปยังอีเมลโดยใชสมุดที่อยู

............................................................................... 155

บันทึกเอกสารที่สแกนในไซต

SharePoint® ..................................................................................... 158

สแกนภาพถาย

........................................................................................................................ 159

8 โทรสาร ............................................................................................................................ 161

กําหนดการตั้งคาโทรสารที่จําเปน

.................................................................................................. 162

วิซารดการตั้งคาโทรสาร

.............................................................................................. 162

การตั้งหรือตรวจสอบวันที่และเวลา

.................................................................................. 163

การตั้งหรือตรวจสอบรูปแบบวันที่

/เวลา ............................................................................ 163

กําหนดการตั้งคาการโทรออกเพื่อสงโทรสาร

..................................................................................... 164

กําหนดการตั้งคาสงโทรสารทั่วไป

.................................................................................................. 165

กําหนดคารหัสการเรียกเก็บเงินคาโทรสาร

........................................................................................ 166

THWW

vii

background image

กําหนดคาตัวเลือกงานเริ่มตนสําหรับงานสงโทรสาร

............................................................................. 167

ใชคุณสมบัติการประมวลผลภาพสําหรับงานสงโทรสาร

......................................................................... 168

ปรับโทรสารใหดีที่สุดสําหรับขอความหรือรูปภาพ

................................................................ 168

ระบุจํานวนดานของเอกสารตนฉบับสําหรับโทรสาร

.............................................................. 169

เลือกความละเอียดสําหรับโทรสาร

................................................................................... 169

ระบุขนาดของเอกสารตนฉบับสําหรับโทรสาร

..................................................................... 169

เลือกตัวเลือกการแจงสําหรับโทรสาร

................................................................................ 170

ปรับความคมชัดสําหรับโทรสาร

..................................................................................... 170

ปรับความเขมสําหรับโทรสาร

........................................................................................ 171

ปรับความเปรียบตางสําหรับโทรสาร

................................................................................ 171

ลบพื้นหลังสําหรับโทรสาร

............................................................................................ 171

ใชโหมดการสรางงานสําหรับโทรสาร

............................................................................... 172

หามมีหนาวางสําหรับโทรสาร

........................................................................................ 172

ใชการประมวลผลภาพขั้นสูงสําหรับงานสงโทรสาร

.............................................................................. 173

การปรับหมุนภาพอัตโนมัติสําหรับโทรสาร

......................................................................... 173

การปรับโทนอัตโนมัติสําหรับโทรสาร

............................................................................... 173

การตรวจจับการปอนกระดาษผิดพลาดอัตโนมัติสําหรับโทรสาร

................................................ 174

สงโทรสารเอกสารโดยใชคุณสมบัติการตั้งคาแบบดวน

.......................................................................... 175

สรางการตั้งคาแบบดวน

.............................................................................................. 175

ใชการตั้งคาแบบดวนที่กําหนดไวลวงหนา

......................................................................... 175

กําหนดการตั้งคารับโทรสาร

......................................................................................................... 176

ใชกําหนดเวลาพิมพโทรสาร

........................................................................................................ 177

การปดรับโทรสารขาเขา

............................................................................................................. 178

สรางรายการโทรสารที่ปดรับ

......................................................................................... 178

ลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ปดรับ

...................................................................... 178

กําหนดคาตัวเลือกงานเริ่มตนสําหรับงานรับโทรสาร

............................................................................. 179

การจัดเก็บถาวรและการสงตอโทรสาร

............................................................................................. 180

Enable Fax Archive (ใชงานการเก็บโทรสารถาวร) ............................................................ 180
Enable fax forwarding (ใชงานการสงตอโทรสาร) ............................................................ 180

สรางรายการการหมุนเร็ว

............................................................................................................ 181

เพิ่มหมายเลขลงในรายการการหมุนเร็วที่มีอยู

.................................................................................... 184

รายชื่อหมุนเร็ว

....................................................................................................................... 185

ลบหมายเลขเดียวออกจากรายการโทรดวน

........................................................................................ 186

การสงโทรสารโดยการปอนหมายเลขดวยตนเอง

................................................................................. 187

การสงโทรสารโดยใชโทรดวน

...................................................................................................... 189

คนหารายการการหมุนเร็วตามชื่อ

.................................................................................................. 191

สงโทรสารโดยใชหมายเลขในสมุดโทรสาร

........................................................................................ 192

ยกเลิกโทรสาร

........................................................................................................................ 194

รายงานการใชแฟกซ

................................................................................................................. 195

บันทึกการทํางานของโทรสาร

........................................................................................ 195

viii

THWW

background image

รายงานรหัสการเรียกเก็บเงิน

........................................................................................ 196

รายงานรายการโทรสารที่ปดรับ

..................................................................................... 196

รายงานรายการโทรดวน

.............................................................................................. 196

รายงานการติดตอทางโทรสาร

....................................................................................... 196

9 จัดการเครื่องพิมพ ................................................................................................................. 197

กําหนดคาเครือขาย

IP ............................................................................................................... 198

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

........................................................ 198

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

...................................................................................... 198

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .............................................. 198

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv6 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .............................................. 199

HP Embedded Web Server .................................................................................................... 200

เปด

HP Embedded Web Server ................................................................................ 200

คุณสมบัติ

HP Embedded Web Server ........................................................................ 201

แถบ ขอมูล

.............................................................................................. 201

แถบ ทั่วไป

.............................................................................................. 201

แถบ ทําสําเนา

/พิมพ ................................................................................... 202

แถบ สแกน

/การสงดิจิตอล ............................................................................ 203

แท็บ โทรสาร

(รุนโทรสารเทานั้น) .................................................................... 204

แถบ การแกปญหา

..................................................................................... 204

แถบ การรักษาความปลอดภัย

......................................................................... 205

แถบ

HP Web Services ............................................................................. 205

แถบ เครือขาย

.......................................................................................... 205

รายการ ลิงคอื่นๆ

....................................................................................... 205

เปลี่ยนชื่อ

Bonjour Service ......................................................................... 206

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 207

เปด

HP Utility ........................................................................................................ 207

คุณสมบัติของ

HP Utility ............................................................................................ 207

ใชซอฟตแวร

HP Web Jetadmin ................................................................................................ 209

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 210

พิมพดวย

EconoMode .............................................................................................. 210

ปรับความเร็วหรือการใชพลังงานใหดีที่สุด

......................................................................... 210

ตั้งคาโหมดพักเครื่อง

.................................................................................................. 210

ตั้งคากําหนดเวลาพักเครื่อง

.......................................................................................... 211

คุณลักษณะดานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

....................................................................... 213

คําประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย

........................................................................... 213

IP Security ............................................................................................................ 213
ลงชื่อเขาใชเครื่องพิมพ

............................................................................................... 213

กําหนดรหัสผานระบบ

................................................................................................ 213

การสนับสนุนการเขารหัส

: HP High-Performance Secure Hard Disks .................................. 214

THWW

ix

background image

ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา

......................................................................................... 214

อัปเกรดเฟรมแวรผลิตภัณฑ

........................................................................................................ 215

10 การแกปญหา .................................................................................................................... 217

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหา

............................................................................................ 218

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ

...................................................................................... 220

เรียกคืนคาเริ่มตนที่ตั้งจากโรงงาน

................................................................................................. 221

วิธีใชแผงควบคุม

..................................................................................................................... 222

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 223

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 223

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 223

อุปกรณปอนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผน

.................................. 223

การปองกันกระดาษติด

............................................................................................... 224

แกปญหากระดาษติดขัด

............................................................................................................. 225

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 225

การนําทางอัตโนมัติสําหรับแกปญหากระดาษติด

.................................................................. 226

การแกปญหากระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษ

................................................................ 226

แกปญหากระดาษติดในบริเวณถาดกระดาษออก

.................................................................. 229

การแกปญหากระดาษติดในถาด

1 .................................................................................. 230

แกปญหากระดาษติดในถาด

2 หรือถาดปอนกระดาษเสริม 500 แผน ........................................ 232

แกปญหากระดาษติดในบริเวณตลับผงหมึก

........................................................................ 236

การแกปญหากระดาษติดในฝาดานหลังและบริเวณฟวเซอร

..................................................... 238

การแกปญหากระดาษติดในอุปกรณพิมพสองดาน

................................................................ 241

การเปลี่ยนการแกไขกระดาษติด

................................................................................................... 247

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 248

พิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่น

.................................................................................... 248

ตั้งคาการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ

.................................................................. 248

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................. 248

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Mac OS X) ................................................ 248

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

........................................................................................ 249

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 249

ตรวจสอบตลับผงหมึกดวยตาเปลา

................................................................................... 250

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพิมพ

................................................................ 250

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP ............................................... 250

ตรวจสอบสภาพแวดลอม

.............................................................................. 251

ตรวจสอบการตั้งคา

EconoMode .................................................................................. 251

ลองใชไดรเวอรการพิมพอื่น

......................................................................................... 252

ตั้งคาการจัดเรียงถาดกระดาษแตละถาด

............................................................................ 253

ปรับปรุงคุณภาพสําเนา

.............................................................................................................. 254

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปอนในกระจกของเครื่องสแกน

..................................................... 254

x

THWW

background image

ปรับเทียบสแกนเนอร

................................................................................................. 255

ตรวจสอบการตั้งคากระดาษ

.......................................................................................... 256

ตรวจสอบการกําหนดคาขนาดและประเภทกระดาษ

............................................... 256

เลือกถาดที่จะใชสําหรับการทําสําเนา

................................................................. 256

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

............................................................................ 256

ปรับคุณภาพสําเนาสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

......................................................... 257

การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม

....................................................................................... 257

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

............................. 257

ปรับปรุงคุณภาพการสแกน

.......................................................................................................... 259

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปอนในกระจกของเครื่องสแกน

..................................................... 259

ตรวจสอบการตั้งคาความละเอียด

.................................................................................... 260

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

............................................................................ 261

ปรับคุณภาพการสแกนสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

.................................................... 261

ตรวจสอบการตั้งคาคุณภาพงานพิมพ

............................................................................... 262

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

............................. 262

ปรับปรุงคุณภาพโทรสาร

............................................................................................................ 264

ตรวจหาสิ่งสกปรกหรือรอยเปอนในกระจกของเครื่องสแกน

..................................................... 264

ตรวจสอบการตั้งคาความละเอียดการสงโทรสาร

................................................................... 266

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

............................................................................ 266

ปรับคุณภาพโทรสารสําหรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

....................................................... 266

ตรวจสอบการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด

.......................................................................... 267

สงไปยังเครื่องโทรสารเครื่องอื่น

..................................................................................... 267

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษในอุปกรณปอนกระดาษ

............................. 267

การตรวจสอบการตั้งคาแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

............................................................. 269

ตรวจสอบเครื่องโทรสารของผูสง

.................................................................................... 269

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 270

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 270

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 270

แกปญหาการพิมพ

USB ที่เขาถึงไดงาย ........................................................................................... 271

เมนู เรียกจาก

USB ไมเปดเมื่อคุณเสียบแฟลชไดรฟ USB ...................................................... 271

ไฟลไมพิมพจากแฟลชไดรฟ

USB .................................................................................. 271

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู เรียกจาก

USB .............................................................. 272

แกปญหาการเชื่อมตอ

USB ......................................................................................................... 273

แกปญหาเครือขายแบบใชสาย

...................................................................................................... 274

การตอสายของเครื่องพิมพไมดี

...................................................................................... 274

คอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ (Windows) ............................... 274

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

.............................................................. 275

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง .......................................... 275

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปญหาการใชงานรวมกัน

................................................ 275

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

................................................................. 275

THWW

xi

background image

เครื่องพิมพถูกปดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

....................................................... 275

แกไขปญหาโทรสาร

................................................................................................................. 276

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปญหาโทรสาร

.................................................................... 276

คุณกําลังใชสายโทรศัพทชนิดใด

? .................................................................... 276

คุณกําลังใชอุปกรณปองกันไฟกระชากใชหรือไม

? ................................................. 276

คุณกําลังใชบริการขอความเสียงหรือเครื่องตอบรับโทรศัพทหรือไม

............................. 276

สายโทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติสายเรียกซอนหรือไม

............................................. 277

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณเสริมโทรสาร

......................................................................... 277

ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับโทรสาร

......................................................................................... 278

ใชโทรสารผานเครือขาย

VoIP ....................................................................................... 278

ปญหาในการรับโทรสาร

.............................................................................................. 279

ปญหาในการสงโทรสาร

.............................................................................................. 280

ขอความแสดงขอผิดพลาดของโทรสารบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

.............................................. 281

ขอความเมื่อสงโทรสาร

................................................................................ 283

ขอความเมื่อรับโทรสาร

................................................................................ 284

การตั้งคาบริการ

....................................................................................................... 284

การตั้งคาในเมนู การแกไขปญหา

.................................................................... 284

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

(Windows) .................................................................................... 286

ไมมีไดรเวอรการพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer ............................................................ 286

เกิดขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

.................................................. 286

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

........................................................... 286

แกปญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพ

(Mac OS X) ................................................................................... 288

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print &

Scan (พิมพและสแกน) ............................................................................................... 288
งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 288

เมื่อเชื่อมตอดวยสาย

USB เครื่องพิมพไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print

& Scan (พิมพและสแกน) หลังจากเลือกไดรเวอร ................................................................ 288

ลบซอฟตแวร

(Windows) ......................................................................................................... 290

ลบไดรเวอรการพิมพ

(Mac OS X) ............................................................................................... 291

ดัชนี

................................................................................................................................... 293

xii

THWW