HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ตรวจสอบการตั้งค่าการปรับเปลี่ยนภาพ

background image

ตรวจสอบการตั้งคาการปรับเปลี่ยนภาพ

ปรับการตั้งคาเพิ่มเติมเหลานี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการสงโทรสาร

1.

เลื่อนและแตะปุม

การดูแลระบบ

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ

2.

เปดเมนูดังตอไปนี้

:

การตั้งคาโทรสาร

การตั้งการสงโทรสาร

ตัวเลือกงานเริ่มตน

3.

แตะปุม

การปรับภาพ

4.

ปรับแถบเลื่อนเพื่อตั้งคาระดับ

ความเขม

, ระดับ

ความคมชัด

, ระดับ

ความคมชัด

และระดับ

การลางสีพื้นหลัง

แตะปุม

บันทึก

5.

แตะปุม เริ่ม