HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - กำหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows)

background image

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Windows)

1.

จากโปรแกรมซอฟตแวร ใหเลือกตัวเลือก

Print (พิมพ)

2.

เลือกเครื่องพิมพ แลวคลิกปุม คุณสมบัติ หรือ การตั้งคา

72

บท

5 พิมพ

THWW

background image

3.

คลิกแถบ ลักษณะ

4.

เลือกตัวเลือก พิมพเอกสารบน แลวเลือกขนาดจากราย

การดรอปดาวน

คลิกปุม ตกลง เพื่อปดกลองโตตอบ คุณสมบัติของ

เอกสาร

5.

ในกลองโตตอบ การพิมพ ใหคลิกปุม ตกลง เพื่อพิมพ

งาน