HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - ปรับความจาง/ความเข้มของสำเนา

background image

ในหนาจอหลักบนแผงควบคุม

เครื่องพิมพ

2.

แตะปุม

การปรับภาพ

THWW

ปรับความจาง

/ความเขมของสําเนา

113

background image

3.

ปรับแถบเลื่อนเพื่อตั้งคาระดับ

ความเขม

, ระดับ

ความ

คมชัด

, ระดับ

ความคมชัด

และระดับ

การลางสีพื้นหลัง

แตะปุม

OK

4.

แตะปุม เริ่ม

114

บท

6 สําเนา

THWW